Cu giả silicon 2 đầu siêu mềm giá rẻ

800.000 

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"D\u01af\u01a0NG V\u1eacT GI\u1ea2 GI\u1ed0NG TH\u1eacT 100%","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/duong-vat-gia-giong-that"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"Cu gi\u1ea3 silicon 2 \u0111\u1ea7u si\u00eau m\u1ec1m gi\u00e1 r\u1ebb","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/cu-gia-silicon-2-dau.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/cu-gia-silicon-2-dau.html#product","name":"Cu gi\u1ea3 silicon 2 \u0111\u1ea7u si\u00eau m\u1ec1m gi\u00e1 r\u1ebb","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/cu-gia-silicon-2-dau.html","description":"Cu gi\u1ea3 silicon 2 \u0111\u1ea7u si\u00eau m\u1ec1m gi\u00e1 r\u1ebb l\u00e0 m\u00f3n \u0111\u1ed3 ch\u01a1i t\u00ecnh d\u1ee5c \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00e1c ch\u1ecb em ph\u00e1i \u0111\u1eb9p v\u00e0 c\u1ea3 c\u00e1c c\u1eb7p \u0111\u00f4i y\u00eau th\u00edch, \u01b0u ti\u00ean l\u1ef1a ch\u1ecdn cho cu\u1ed9c ch\u01a1i \u0111\u1ea7y c\u1ea3m x\u00fac m\u1edbi m\u1ebb trong \u0111\u1eddi s\u1ed1ng ph\u00f2ng the c\u1ee7a m\u00ecnh.\r\n\r\nM\u00e3: DVK04\r\n\r\nTrong x\u00e3 h\u1ed9i c\u1ee7a ch\u00fang ta t\u1eeb th\u1eddi x\u01b0a t\u1edbi nay, v\u1ea5n \u0111\u1ec1 t\u00ecnh d\u1ee5c d\u00e0nh cho c\u00e1c c\u1eb7p \u0111\u00f4i nam - n\u1eef lu\u00f4n \u0111\u01b0\u1ee3c th\u1eeba nh\u1eadn v\u00e0 \u1ee7ng h\u1ed9. V\u1edbi nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ed3ng t\u00ednh, lu\u00f4n ph\u1ea3i ch\u1ecbu nhi\u1ec1u thi\u1ec7t th\u00f2i b\u1edfi vi\u1ec7c th\u1ec3 hi\u1ec7n t\u00ecnh y\u00eau l\u1ee9a \u0111\u00f4i v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ed3ng gi\u1edbi v\u1edbi m\u00ecnh \u0111\u00e3 th\u1ef1c s\u1ef1 r\u1ea5t kh\u00f3 kh\u0103n. Th\u1ebf nh\u01b0ng, vi\u1ec7c \u0111\u00e1p \u1ee9ng \u0111\u01b0\u1ee3c nhu c\u1ea7u c\u01a1 b\u1ea3n nh\u1ea5t c\u1ee7a c\u01a1 th\u1ec3 b\u1ea1n t\u00ecnh - nhu c\u1ea7u v\u1ec1 sinh l\u00fd l\u1ea1i l\u00e0 \u0111i\u1ec1u c\u00f2n kh\u00f3 h\u01a1n n\u1eefa. C\u00e1c c\u1eb7p \u0111\u00f4i nam \u0111\u1ed3ng gi\u1edbi tr\u1eddi sinh \u0111\u00e3 c\u00f3 s\u1eb5n d\u01b0\u01a1ng v\u1eadt, h\u1ecd c\u00f3 th\u1ec3 mang l\u1ea1i kho\u00e1i c\u1ea3m cho nhau b\u1eb1ng con \u0111\u01b0\u1eddng h\u1eadu m\u00f4n, c\u00f2n n\u1eef gi\u1edbi \u0111\u1ed3ng t\u00ednh th\u00ec vi\u1ec7c n\u00e0y c\u00f3 v\u1ebb nh\u01b0 kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c thu\u1eadn l\u1ee3i v\u00e0 th\u1ecfa m\u00e3n l\u1eafm. Cu gi\u1ea3 2 \u0111\u1ea7u ch\u00ednh l\u00e0 gi\u1ea3i ph\u00e1p \u0111\u1ec3 h\u1ed7 tr\u1ee3 \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1eb7p \u0111\u00f4i n\u1eef - n\u1eef \u0111\u1ea1t \u0111\u01b0\u1ee3c mong mu\u1ed1n ch\u00e1y b\u1ecfng c\u1ee7a h\u1ecd.\r\n\r\nCu gi\u1ea3 silicon 2 \u0111\u1ea7u\r\nChi ti\u1ebft\u00a0Cu gi\u1ea3 silicon 2 \u0111\u1ea7u si\u00eau m\u1ec1m\r\nCu gi\u1ea3 silicon 2 \u0111\u1ea7u si\u00eau m\u1ec1m \u0111\u01b0\u1ee3c coi l\u00e0 m\u1ed9t s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ed3 ch\u01a1i ng\u01b0\u1eddi l\u1edbn ho\u00e0n h\u1ea3o cho m\u1ed9t cu\u1ed9c y\u00eau th\u1ef1c s\u1ef1 d\u00e0nh ri\u00eang cho c\u1eb7p \u0111\u00f4i \u0111\u1ed3ng t\u00ednh n\u1eef. V\u1edbi thi\u1ebft k\u1ebf 2 \u0111\u1ea7u d\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 d\u00e0i t\u1edbi 45cm, ngh\u0129a 1 c\u1eb7p \u0111\u00f4i c\u00f9ng s\u1eed d\u1ee5ng th\u00ec m\u1ed7i ng\u01b0\u1eddi c\u00f3 m\u1ed9t chi\u1ebfc cu gi\u1ea3 silicon d\u00e0i h\u01a1n 20cm, \u0111\u1ee7 kh\u1ea3 n\u0103ng \u0111\u1ec3 \u1ea5n v\u00e0o th\u1eadt s\u00e2u \u00e2m \u0111\u1ea1o, k\u00edch th\u00edch t\u1edbi t\u1eadn c\u00f9ng c\u1ee7a \u0111i\u1ec3m m\u00e0 n\u00e0ng c\u1ea3m th\u1ea5y \u0111\u1ea1t kho\u00e1i c\u1ea3m cao nh\u1ea5t.\r\n\r\nV\u1edbi s\u1ef1 c\u1ea3i ti\u1ebfn \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t v\u1ec1 h\u00ecnh d\u00e1ng, s\u1ea3n ph\u1ea9m kh\u00f4ng \u0111\u01a1n thu\u1ea7n l\u00e0 m\u1ed9t chi\u1ebfc cu gi\u1ea3 cho n\u00e0ng t\u1ef1 s\u01b0\u1edbng n\u1eefa m\u00e0 s\u1ebd c\u00f9ng m\u1ed9t l\u00fac, 2 n\u00e0ng c\u00f3 th\u1ec3 nh\u1ea5p th\u1ee5t anh ch\u00e0ng sung s\u01b0\u1edbng n\u00e0y v\u00e0o v\u00e0 c\u00f2n g\u00ec tuy\u1ec7t v\u1eddi h\u01a1n khi \u0111\u00f4i b\u1ea1n g\u00e1i c\u00f9ng nhau th\u1ecfa m\u00e3n s\u1ef1 th\u0103ng hoa c\u1ee7a vi\u1ec7c l\u00ean \u0111\u1ec9nh, v\u1eeba h\u1ea1nh ph\u00fac l\u1ea1i v\u1eeba m\u00e3n nguy\u1ec7n, \u0111\u00ea m\u00ea trong cu\u1ed9c l\u00e0m t\u00ecnh c\u00f3 1-0-2 kh\u00f4ng ph\u1ea3i c\u1eb7p \u0111\u00f4i n\u1eef n\u00e0o c\u0169ng c\u00f3 c\u01a1 h\u1ed9i \u0111\u01b0\u1ee3c tr\u1ea3i nghi\u1ec7m.\r\nCu gi\u1ea3 silicon 2 \u0111\u1ea7u v\u00e0 s\u1ea3n ph\u1ea9m li\u00ean quan\r\n+\u00a0Cu gi\u1ea3 cho gay b\u00e1n \u1edf \u0111\u00e2u\r\n+\u00a0Cu gi\u1ea3 g\u1eafn t\u01b0\u1eddng mini xoay \u0111\u01b0\u1ee3c 180 \u0111\u1ed9\r\nCu gi\u1ea3 silicon si\u00eau m\u1ec1m - c\u00e1i t\u00ean \u0111\u00e3 n\u00f3i l\u00ean ch\u1ea5t li\u1ec7u c\u1ee7a s\u1ea3n ph\u1ea9m l\u00e0 silicon cao c\u1ea5p, an to\u00e0n tuy\u1ec7t \u0111\u1ed1i v\u1edbi v\u00f9ng da \u00e2m \u0111\u1ea1o nh\u1ea1y c\u1ea3m c\u1ee7a n\u00e0ng, ngay c\u1ea3 khi n\u00e0ng kh\u00f4ng d\u00f9ng bao cao su. S\u1ef1 m\u1ec1m m\u1ea1i c\u1ee7a cu gi\u1ea3 silicon mang \u0111\u1ebfn cho b\u1ea1n n\u1eef c\u1ea3m nh\u1eadn ch\u00e2n th\u1eadt nh\u1ea5t c\u00f3 th\u1ec3 ngay t\u1eeb nh\u1eefng c\u00e1i va ch\u1ea1m \u0111\u1ea7u ti\u00ean. S\u1ebd kh\u00f4ng \u0111\u01a1n thu\u1ea7n l\u00e0 vi\u1ec7c t\u1ef1 s\u01b0\u1edbng v\u1edbi m\u00f3n \u0111\u1ed3 ch\u01a1i gi\u1ea3 n\u1eefa m\u00e0 c\u1ea3m gi\u00e1c \u1ea5y s\u1ebd kh\u00f4ng kh\u00e1c g\u00ec \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t chi\u1ebfc d\u01b0\u01a1ng v\u1eadt th\u1eadt s\u1ef1 c\u1ee7a m\u1ed9t anh ch\u00e0ng \u0111\u01b0a ra \u0111\u01b0a v\u00e0o b\u00ean trong, k\u00edch th\u00edch t\u1eebng th\u1edb th\u1ecbt, t\u1eebng d\u00e2y th\u1ea7n kinh kho\u00e1i c\u1ea3m, sung s\u01b0\u1edbng t\u1ed9t \u0111\u1ed9.\r\n\r\nT\u1eebng \u0111\u01b0\u1eddng g\u00e2n, th\u1edb th\u1ecbt tr\u00ean cu gi\u1ea3 silicon 2 \u0111\u1ea7u \u0111\u01b0\u1ee3c m\u00f4 ph\u1ecfng tinh t\u1ebf, quy\u1ebfn r\u0169 \u0111\u1ebfn ch\u1ebft ng\u01b0\u1eddi. H\u00ecnh d\u00e1ng tr\u00f2n tr\u1ecba, c\u00f3 th\u1ec3 b\u1ebb cong \u1edf m\u1ecdi g\u00f3c \u0111\u1ed9 v\u00e0 t\u01b0 th\u1ebf, \u0111\u00f4i b\u1ea1n g\u00e1i s\u1ebd kh\u00f4ng th\u1ec3 c\u1ea3m nh\u1eadn \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111i\u1ec1u g\u00ec h\u01a1n hai t\u1eeb \"khi\u00eau d\u00e2m\" ngay khi c\u00f9ng nhau s\u1edd n\u1eafn, m\u01a1n tr\u1edbn cu gi\u1ea3 silicon si\u00eau m\u1ec1m l\u00ean l\u00e0n da, l\u00ean \u0111\u00f9i, l\u00ean c\u1ed5, l\u00ean \u0111\u00f4i b\u1ed3ng \u0111\u00e0o c\u1ee7a ng\u01b0\u1eddi b\u1ea1n t\u00ecnh.\r\n\r\nCu gi\u1ea3 gi\u00e1 r\u1ebb v\u1edbi h\u00ecnh d\u00e1ng 2 \u0111\u1ea7u \u0111ang d\u1ea7n c\u00f3 v\u1ecb tr\u00ed quan tr\u1ecdng, tr\u1edf th\u00e0nh ng\u01b0\u1eddi b\u1ea1n kh\u00f4ng th\u1ec3 thi\u1ebfu trong c\u00e1c cu\u1ed9c vui c\u1ee7a \u0111\u00f4i \u0111\u1ed3ng gi\u1edbi n\u1eef. \u0110\u01b0\u1eddng k\u00ednh 3.5cm r\u1ea5t v\u1eeba v\u1eb7n v\u1edbi k\u00edch th\u01b0\u1edbc v\u00e0 s\u1edf th\u00edch c\u1ee7a ph\u1ee5 n\u1eef ch\u00e2u \u00c1. H\u01a1n n\u1eefa, v\u1edbi k\u00edch th\u01b0\u1edbc \"ai c\u0169ng \u01b0ng\" n\u00e0y, c\u00e1c n\u00e0ng c\u00f2n c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ec3 ch\u1ecdc ngo\u00e1y, ngh\u1ecbch ng\u1ee3m v\u00e0 t\u1eadn h\u01b0\u1edfng kh\u00f4ng kh\u00ed n\u00f3ng b\u1ecfng, m\u1edbi l\u1ea1 khi s\u1eed d\u1ee5ng s\u1ea3n ph\u1ea9m cho \u0111\u01b0\u1eddng h\u1eadu m\u00f4n.\r\n\r\n\u0110\u1ed3 ch\u01a1i t\u00ecnh d\u1ee5c cu gi\u1ea3 2 \u0111\u1ea7u silicon \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e1nh gi\u00e1 kh\u00f4ng k\u00e9m g\u00ec m\u1ed9t anh ch\u00e0ng b\u1ea3nh bao, phong \u0111\u1ed9, \u0111a di n\u0103ng. C\u00e1c c\u00f4 n\u00e0ng c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng cu gi\u1ea3 2 \u0111\u1ea7u \u0111\u1ec3 t\u1ef1 s\u01b0\u1edbng, t\u1ef1 th\u1ecfa m\u00e3n nhu c\u1ea7u sinh l\u00fd cho b\u1ea3n th\u00e2n b\u1eb1ng c\u00e1ch d\u00f9ng 2 \u0111\u1ea7u k\u00edch th\u00edch b\u1eb1ng 2 \u0111\u01b0\u1eddng \u00e2m \u0111\u1ea1o v\u00e0 h\u1eadu m\u00f4n. Nh\u1eefng c\u00f4 n\u00e0ng \u0111\u1ed3ng t\u00ednh th\u00ec s\u1eed d\u1ee5ng cu gi\u1ea3 2 \u0111\u1ea7u si\u00eau m\u1ec1m \u0111\u1ec3 c\u00f9ng nhau gi\u1ea3i t\u1ecfa kh\u00f4ng kh\u00e1c n\u00e0o hai n\u00e0ng \u0111ang c\u00f9ng quan h\u1ec7 t\u00ecnh d\u1ee5c v\u1edbi m\u1ed9t anh ch\u00e0ng v\u1ea1m v\u1ee1, kh\u1ecfe m\u1ea1nh. C\u00e1c c\u1eb7p \u0111\u00f4i nam- n\u1eef c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3 d\u00f9ng cu gi\u1ea3 silicon \u0111\u1ec3 mang \u0111\u1ebfn kh\u00f4ng kh\u00ed m\u1edbi l\u1ea1 cho cu\u1ed9c y\u00eau khi n\u00e0ng \u0111\u01b0a cu gi\u1ea3 v\u00e0o \u00e2m \u0111\u1ea1o c\u00f2n ch\u00e0ng \u0111\u01b0a v\u00e0o h\u1eadu m\u00f4n, m\u1ed9t t\u01b0 th\u1ebf ho\u00e0n to\u00e0n \u0111\u1ed9c \u0111\u00e1o v\u00e0 \u0111\u1ea7y t\u00ednh khi\u00eau kh\u00edch.\r\n\u0110\u1eb7t mua\u00a0Cu gi\u1ea3 silicon 2 \u0111\u1ea7u t\u1ea1i shop sextoyuytin\r\nS\u1ea3n ph\u1ea9m cu gi\u1ea3 silicon si\u00eau m\u1ec1m m\u01b0\u1ee3t an to\u00e0n tuy\u1ec7t \u0111\u1ed1i cho \u00e2m \u0111\u1ea1o, h\u1eadu m\u00f4n v\u00e0 tuy\u1ebfn ti\u1ec1n li\u1ec7t. B\u1ea1n ch\u1ec9 c\u1ea7n d\u00f9ng th\u00eam gel b\u00f4i tr\u01a1n, hi\u1ec7u qu\u1ea3 mang l\u1ea1i kho\u00e1i c\u1ea3m, th\u0103ng hoa ch\u1eafc ch\u1eafn s\u1ebd v\u00f4 c\u00f9ng tuy\u1ec7t v\u1eddi, v\u01b0\u1ee3t ngo\u00e0i s\u1ee9c t\u01b0\u1edfng t\u01b0\u1ee3ng c\u1ee7a b\u1ea1n.\r\n\r\n\u0110\u1ec3 mua cu gi\u1ea3 silicon gi\u00e1 r\u1ebb\u00a0 2 \u0111\u1ea7u ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng t\u1ed1t, li\u00ean h\u1ec7 ngay v\u1edbi Sextoyuytin.com v\u1edbi nhi\u1ec1u lo\u1ea1i tr\u1ee9ng rung t\u00ecnh y\u00eau gi\u00e1 r\u1ebb kh\u00e1c n\u1eefa \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c giao h\u00e0ng mi\u1ec5n ph\u00ed, an to\u00e0n trong th\u1eddi gian nhanh nh\u1ea5t.","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/cu-gia-silicon.jpg","sku":1229,"offers":[{"@type":"Offer","price":"800000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"800000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/cu-gia-silicon-2-dau.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}