Dụng cụ làm sạch hậu môn

180.000 

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"QUAN H\u1ec6 H\u1eacU M\u00d4N","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/quan-he-hau-mon"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"D\u1ee5ng c\u1ee5 l\u00e0m s\u1ea1ch h\u1eadu m\u00f4n","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/lam-sach-hau-mon.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/lam-sach-hau-mon.html#product","name":"D\u1ee5ng c\u1ee5 l\u00e0m s\u1ea1ch h\u1eadu m\u00f4n","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/lam-sach-hau-mon.html","description":"D\u1ee5ng c\u1ee5 l\u00e0m s\u1ea1ch h\u1eadu m\u00f4n l\u00e0 m\u00f3n \u0111\u1ed3 h\u1ed7 tr\u1ee3 vi\u1ec7c v\u1ec7 sinh s\u1ea1ch s\u1ebd \u201cc\u1eeda sau\u201d \u0111\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 chu\u1ea9n b\u1ecb cho cu\u1ed9c y\u00eau th\u00eam vi\u00ean m\u00e3n tr\u00e1nh nh\u1eefng \u201ctai n\u1ea1n\u201d kh\u00f4ng \u0111\u00e1ng c\u00f3. Nh\u1edd vi\u1ec7c n\u00e9n \u00e1p su\u1ea5t n\u01b0\u1edbc s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c b\u01a1m v\u00e0o s\u00e2u b\u00ean trong gi\u00fap l\u00e0m s\u1ea1ch m\u1ecdi ng\u00f3c ng\u00e1ch h\u1eadu m\u00f4n tr\u01b0\u1edbc khi l\u00e2m tr\u1eadn. B\u1ea1n s\u1ebd c\u00f3 nh\u1eefng ph\u00fat gi\u00e2y \u0111\u1ec3 m\u00ea b\u00ean ng\u01b0\u1eddi \u1ea5y nh\u1edd m\u00f3n \u0111\u1ed3 n\u00e0y.\r\nCam k\u1ebft ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ed3 ch\u01a1i t\u00ecnh d\u1ee5c \u0111\u1eb7t mua online v\u1edbi s\u1ea3n ph\u1ea9m\u00a0D\u1ee5ng c\u1ee5 l\u00e0m s\u1ea1ch h\u1eadu m\u00f4n\u00a0: an to\u00e0n cho da, gi\u00e1 r\u1ebb nh\u1ea5t th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng,\u00a0h\u00e0ng ch\u00ednh h\u00e3ng, v\u1eadn chuy\u1ec3n h\u00e0ng COD to\u00e0n qu\u1ed1c, b\u1ea3o h\u00e0nh 1 \u0111\u1ed5i 1 khi sai m\u1eabu m\u00e3 ho\u1eb7c l\u1ed7i k\u1ef9 thu\u1eadt.\r\nS\u1ea3n ph\u1ea9m gi\u00fap l\u00e0m s\u1ea1ch h\u1eadu m\u00f4n mang \u0111\u1ebfn cho b\u1ea1n c\u1ea3m gi\u00e1c tho\u1ea3i m\u00e1i.\r\n\r\nVi\u1ec7c quan h\u1ec7 h\u1eadu m\u00f4n ng\u00e0y c\u00e0ng tr\u1edf n\u00ean ph\u1ed5 bi\u1ebfn v\u00e0 kh\u00f4ng xa l\u1ea1 v\u1edbi t\u1ea5t c\u1ea3 m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi. B\u1edfi l\u1ebd vi\u1ec7c quan h\u1ec7 theo c\u00e1ch m\u1edbi l\u1ea1 n\u00e0y mang \u0111\u1ebfn nh\u1eefng kho\u00e1i c\u1ea3m tuy\u1ec7t v\u1eddi gi\u00fap th\u1ecfa m\u00e3n nhu c\u1ea7u sinh l\u00fd. Song, \u0111\u1ec3 chu\u1ea9n b\u1ecb cho cu\u1ed9c y\u00eau c\u00e1c qu\u00fd \u00f4ng c\u1ea7n ph\u1ea3i v\u1ec7 sinh s\u1ea1ch s\u1ebd \u0111\u1ec3 tr\u00e1nh g\u00e2y ra c\u1ea3m gi\u00e1c khi \u0111ang l\u00ean \u0111\u1ec9nh. \u0110\u1ec3 gi\u00fap b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 v\u1ec7 sinh d\u1ec5 d\u00e0ng h\u01a1n r\u1ea5t c\u1ea7n nh\u1eefng m\u00f3n \u0111\u1ed3 h\u1ed7 tr\u1ee3 t\u00edch c\u1ef1c. Trong \u0111\u00f3, d\u1ee5ng c\u1ee5 l\u00e0m s\u1ea1ch h\u1eadu m\u00f4n \u0111\u01b0\u1ee3c xem l\u00e0 \u0111\u1ed3 d\u00f9ng h\u1eefu \u00edch nh\u1ea5t.\r\nTh\u00f4ng tin chi ti\u1ebft v\u1ec1 d\u1ee5ng c\u1ee5 l\u00e0m s\u1ea1ch h\u1eadu m\u00f4n\r\nT\u00ednh n\u0103ng: D\u00f9ng c\u1ee5 b\u01a1m n\u01b0\u1edbc tr\u1ef1c ti\u1ebfp gi\u00fap r\u1eeda s\u1ea1ch h\u1eadu m\u00f4n chu\u1ea9n b\u1ecb cho cu\u1ed9c l\u00e0m t\u00ecnh th\u00eam s\u1ea1ch s\u1ebd.\r\n\r\nCh\u1ea5t li\u1ec7u: Silicon y t\u1ebf cao c\u1ea5p, m\u1ecbn m\u00e0ng, sang tr\u1ecdng, s\u1ea1ch s\u1ebd v\u00e0 v\u00f4 c\u00f9ng \u00eam \u00e1i.\r\n\r\nK\u00edch th\u01b0\u1edbc: g\u1ed3m ba lo\u1ea1i kh\u00e1c nhau. Lo\u1ea1i nh\u1ecf c\u00f3 dung t\u00edch 90ml. Lo\u1ea1i trung: 160ml. Lo\u1ea1i l\u1edbn: 310ml.\r\n\r\nTr\u1ecdng l\u01b0\u1ee3ng: T\u00f9y v\u00e0o k\u00edch th\u01b0\u1edbc giao \u0111\u1ed9ng t\u1eeb 44g \u2013 154g.\r\n\r\nM\u00e0u s\u1eafc: Xanh da tr\u1eddi.\r\n\r\nCh\u1ee9c n\u0103ng: C\u00f3 ph\u1ea7n \u1ed1ng th\u1ee5t gi\u00fap b\u01a1m n\u01b0\u1edbc tr\u1ef1c ti\u1ebfp h\u1ed7 tr\u1ee3 l\u00e0m s\u1ea1ch s\u1ebd h\u1eadu m\u00f4n ho\u1eb7c \u00e2m \u0111\u1ea1o.\r\n\r\n\u0110\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng s\u1eed d\u1ee5ng: D\u00e0nh cho c\u1eb7p \u0111\u00f4i c\u00f3 nhu c\u1ea7u quan h\u1ec7 t\u00ecnh d\u1ee5c th\u00f4ng qua \u0111\u01b0\u1eddng h\u1eadu m\u00f4n ho\u1eb7c x\u1ecbt r\u1eeda \u00e2m \u0111\u1ea1o khi c\u00f3 nhu c\u1ea7u.\r\n\r\nM\u00e3:\u00a0HM020\r\n\r\nThi\u1ebft k\u1ebf \u0111\u01a1n gi\u1ea3n nh\u01b0ng \u0111\u00e2y l\u1ea1i l\u00e0 m\u00f3n d\u1ee5ng c\u1ee5 h\u1ed7 tr\u1ee3 t\u00ecnh d\u1ee5c h\u1ea5p d\u1eabn \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng.\r\n\u01afu \u0111i\u1ec3m c\u1ee7a d\u1ee5ng c\u1ee5 l\u00e0m s\u1ea1ch h\u1eadu m\u00f4n\r\n\r\n \tS\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb ch\u1ea5t li\u1ec7u Silicon y t\u1ebf cao c\u1ea5p n\u00ean tuy\u1ec7t \u0111\u1ed1i an to\u00e0n \u0111\u1ed1i v\u1edbi s\u1ee9c kh\u1ecfe ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng, ch\u00fang h\u1ee3p v\u1edbi t\u1ea5t c\u1ea3 m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi bao g\u1ed3m c\u1ea3 nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi d\u1ec5 b\u1ecb k\u00edch \u1ee9ng da nh\u1eb9. Ch\u1ea5t li\u1ec7u t\u1ed1t gi\u00fap mang \u0111\u1ebfn \u0111\u1ed9 b\u1ec1n cao.\r\n \tThi\u1ebft k\u1ebf \u0111\u01a1n gi\u1ea3n v\u1edbi m\u1ed9t b\u00f3ng b\u01a1m t\u1ea1o \u00e1p su\u1ea5t v\u00e0 m\u1ed9t \u0111\u1ea7u x\u1ecbt gi\u00fap \u0111\u01b0a n\u01b0\u1edbc v\u00e0o s\u00e2u trong c\u00e1c ng\u00f3c ng\u00e1ch c\u1ee7a h\u1eadu m\u00f4n gi\u1eef cho ch\u00fang lu\u00f4n s\u1ea1ch s\u1ebd tr\u01b0\u1edbc khi quan h\u1ec7 t\u00ecnh d\u1ee5c.\r\n \tD\u1ec5 d\u00e0ng s\u1eed d\u1ee5ng, m\u1ed9t m\u00ecnh b\u1ea1n c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3 thao t\u00e1c th\u00e0nh th\u1ea1o gi\u00fap v\u1ec7 sinh s\u1ea1ch s\u1ebd m\u00e0 kh\u00f4ng c\u1ea7n t\u1edbi s\u1ef1 h\u1ed7 tr\u1ee3 n\u00e0o. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi, nh\u1edd d\u1ee5ng c\u1ee5 l\u00e0m s\u1ea1ch h\u1eadu m\u00f4n b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ki\u1ec3m so\u00e1t \u0111\u01b0\u1ee3c l\u01b0\u1ee3ng n\u01b0\u1edbc \u0111\u01b0a v\u00e0o trong c\u01a1 th\u1ec3 th\u00f4ng qua \u201cc\u1eeda sau\u201d.\r\n\r\nS\u1ea3n ph\u1ea9m chuy\u00ean d\u00f9ng \u0111\u1ec3 l\u00e0m s\u1ea1ch h\u1eadu m\u00f4n nh\u01b0ng c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ec3 v\u1ec7 sinh \u00e2m \u0111\u1ea1o ho\u1eb7c \u0111\u01b0\u1eddng ru\u1ed9t khi c\u1ea7n thi\u1ebft.\r\nC\u01a1 ch\u1ebf ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a\u00a0d\u1ee5ng c\u1ee5 l\u00e0m s\u1ea1ch h\u1eadu m\u00f4n\r\nS\u1ea3n ph\u1ea9m h\u1ed7 tr\u1ee3 l\u00e0m s\u1ea1ch h\u1eadu m\u00f4n v\u1edbi \u00e1p su\u1ea5t c\u1ef1c cao.\r\n\r\n \tD\u1ee5ng c\u1ee5 th\u1ee5t th\u00e1o h\u1eadu m\u00f4n n\u00e0y s\u1eed d\u1ee5ng c\u01a1 ch\u1ebf b\u01a1m h\u00fat ch\u00e2n kh\u00f4ng v\u00e0 l\u1ef1c \u0111\u1ea9y \u0111\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 t\u1ea1o \u00e1p su\u1ea5t l\u1edbn gi\u00fap n\u01b0\u1edbc \u0111i v\u00e0o v\u1edbi l\u1ef1c m\u1ea1nh h\u01a1n, b\u01a1m \u0111\u01b0\u1ee3c l\u01b0\u1ee3ng n\u01b0\u1edbc l\u1edbn h\u01a1n.\r\n \tB\u00f3ng b\u00f3p c\u1ee7a s\u1ea3n ph\u1ea9m \u00e1p d\u1ee5ng c\u01a1 ch\u1ebf nh\u01b0 m\u1ed9t chi\u1ebfc xi lanh l\u1edbn n\u00ean ch\u1ec9 c\u1ea7n t\u00e1c \u0111\u1ed9ng l\u1ef1c b\u00f3p m\u1ed9t ph\u1ea7n kh\u00f4ng kh\u00ed b\u1ecb \u00e9p ch\u1eb7t. Ngay l\u1eadp t\u1ee9c n\u01b0\u1edbc s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c b\u01a1m ra ngo\u00e0i qua \u0111\u01b0\u1eddng \u1ed1ng d\u1eabn v\u1edbi m\u1ed9t l\u1ef1c si\u00eau m\u1ea1nh l\u00e0m s\u1ea1ch t\u1eadn s\u00e2u b\u00ean trong.\r\n \tD\u1ee5ng c\u1ee5 th\u1ee5t th\u00e1o h\u1eadu m\u00f4n h\u1ed7 tr\u1ee3 gi\u00fap c\u00e1c c\u1eb7p \u0111\u00f4i c\u00f3 th\u1ec3 y\u00eau tho\u1ea3i m\u00e1i v\u00e0 nhi\u1ec7t t\u00ecnh h\u01a1n qua \u0111\u01b0\u1eddng h\u1eadu m\u00f4n.\r\n\r\nC\u00e1ch th\u1ee9c s\u1eed d\u1ee5ng d\u1ee5ng c\u1ee5 l\u00e0m s\u1ea1ch h\u1eadu m\u00f4n ra sao\r\n\r\n \t\u0110\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ea7u ti\u00ean b\u1ea1n n\u00ean v\u1ec7 sinh s\u1ea1ch s\u1ebd s\u1ea3n ph\u1ea9m b\u1eb1ng c\u1ed3n y t\u1ebf ho\u1eb7c n\u01b0\u1edbc \u1ea5m.\r\n \t\u0110\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng b\u1ea1n th\u00e1o r\u01a1i b\u00f3ng v\u00e0 \u1ed1ng d\u1eabn, sau \u0111\u00f3 \u0111\u1ed5 \u0111\u1ea7y n\u01b0\u1edbc v\u00e0o b\u00f3ng v\u00e0 b\u1eaft \u0111\u1ea7u ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng \u1ed1ng th\u1ee5t r\u1eeda h\u1eadu m\u00f4n theo \u00fd th\u00edch.\r\n \tKhi s\u1eed d\u1ee5ng xong n\u1ebfu c\u00f2n d\u01b0 n\u01b0\u1edbc b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u1ed5 h\u1ebft n\u01b0\u1edbc b\u00ean trong r\u1ed3i \u0111\u1ec3 ch\u00fang kh\u00f4 t\u1ef1 nhi\u00ean sau \u0111\u00f3 b\u1ea3o qu\u1ea3n \u1edf n\u01a1i kh\u00f4 r\u00e1o, tr\u00e1nh \u00e1nh n\u1eafng m\u1eb7t tr\u1eddi tr\u1ef1c ti\u1ebfp ho\u1eb7c nh\u01b0ng n\u01a1i b\u1ee5i b\u1ea9n.\r\n \tC\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ed3 ch\u01a1i \u0111\u1ec3 k\u00edch th\u00edch h\u1eadu m\u00f4n t\u1ea1o c\u00e1c shop b\u00e1n sextoy cho gay.\r\n\r\nB\u01a1m n\u01b0\u1edbc v\u00e0o h\u1eadu m\u00f4n c\u00f3 sao kh\u00f4ng?\r\nTh\u1ee5t th\u00e1o l\u00e0 ph\u01b0\u01a1ng ph\u00e1p \u0111\u01b0a n\u01b0\u1edbc v\u00e0o \u0111\u1ea1i tr\u00e0ng, ch\u1ec9 \u0111\u1ecbnh v\u1edbi b\u1ec7nh nh\u00e2n b\u1ecb t\u00e1o b\u00f3n l\u00e2u ng\u00e0y v\u00e0 kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c l\u1ea1m d\u1ee5ng nhi\u1ec1u l\u1ea7n.\r\n\r\n\u0110\u1ed1i v\u1edbi tr\u01b0\u1eddng h\u1ee3p, s\u1eed d\u1ee5ng d\u1ee5ng c\u1ee5 l\u00e0m s\u1ea1ch h\u1eadu m\u00f4n v\u1edbi \u00e1p su\u1ea5t ch\u1ec9 \u0111\u1ee7 l\u00e0m s\u1ea1ch kh\u00f4ng g\u00e2y t\u1ed5n th\u01b0\u01a1ng n\u00ean ni\u00eam m\u1ea1c v\u00ec th\u1ebf b\u1ea1n ho\u00e0n to\u00e0n y\u00ean t\u00e2m. Tuy nhi\u00ean c\u0169ng kh\u00f4ng n\u00ean v\u00ec th\u1ebf m\u00e0 l\u1ea1m d\u1ee5ng \u0111\u1ec3 tr\u00e1nh \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng \u0111\u1ebfn s\u1ee9c kh\u1ecfe.\r\nC\u00e1c m\u00f3n \u0111\u1ed3 ch\u01a1i b\u1ea1n n\u00ean k\u1ebft h\u1ee3p v\u1edbi d\u1ee5ng c\u1ee5 l\u00e0m s\u1ea1ch h\u1eadu m\u00f4n\r\n\r\n \tD\u1ee5ng c\u1ee5 massage h\u1eadu m\u00f4n c\u00f3 rung ch\u00ednh h\u00e3ng Brave\r\n \tD\u01b0\u01a1ng v\u1eadt gi\u1ea3 cho gay 2 in 1 h\u00ecnh m\u1ecf neo k\u00edch th\u00edch h\u1eadu m\u00f4n v\u00e0 \u0111i\u1ec3m G khi\u1ebfn ch\u00e0ng v\u00e0 n\u00e0ng s\u01b0\u1edbng ng\u00e2y ng\u1ea5t\r\n\r\n&nbsp;","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/lam-sach-hau-mon.jpg","sku":"HM020","offers":[{"@type":"Offer","price":"180000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"180000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/lam-sach-hau-mon.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}