tét mông bdsm
thiet ke loi kep cua tet mong bdsm khong gay dau
da lon mem mai tao hieu ung am thanh tot

Tét mông BDSM cán dài da lộn có gắn đá

250.000 

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng COD tận nơi, uy tín, lịch sự và kín đáo!
T\x68\x69\x65t \x6b\x65 we\x62 by <\x61 href=\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3a//w\x77w\x2e\x68\x6f\x61n\x67\x77\x65b\x2e\x63\x6f\x6d\x22>Hoa\x6egwe\x62{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@graph":[{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"name":"Trang ch\u1ee7","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"name":"S\u1ea3n ph\u1ea9m","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/san-pham"}},{"@type":"ListItem","position":3,"item":{"name":"\u0110\u1ed2 CH\u01a0I BDSM, B\u1ed8 D\u1ee4NG C\u1ee4 SM","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/do-choi-bdsm"}},{"@type":"ListItem","position":4,"item":{"name":"T\u00e9t m\u00f4ng BDSM c\u00e1n d\u00e0i da l\u1ed9n c\u00f3 g\u1eafn \u0111\u00e1","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/tet-mong-bdsm.html"}}]},{"@context":"https:\/\/schema.org\/","@type":"Product","@id":"https:\/\/sextoyuytin.com\/tet-mong-bdsm.html#product","name":"T\u00e9t m\u00f4ng BDSM c\u00e1n d\u00e0i da l\u1ed9n c\u00f3 g\u1eafn \u0111\u00e1","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/tet-mong-bdsm.html","description":"T\u00e9t m\u00f4ng BDSM c\u00e1n d\u00e0i da l\u1ed9n c\u00f3 g\u1eafn \u0111\u00e1 th\u1eddi trang, d\u1ee5ng c\u1ee5 h\u1ed7 tr\u1ee3 cho cu\u1ed9c y\u00eau th\u00eam ph\u1ea7n n\u00f3ng b\u1ecfng, cao tr\u00e0o.\r\nTh\u00f4ng tin s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00e2y t\u00e9t m\u00f4ng BDSM\r\nCh\u1ea5t li\u1ec7u: Da l\u1ed9n\r\n\r\nM\u00e0u s\u1eafc: \u0110\u1ecf, T\u00edm\r\n\r\nK\u00edch th\u01b0\u1edbc: D\u00e0i 5 inch\r\n\r\nM\u00e3: SXK31\r\n\r\nH\u00ecnh \u1ea3nh s\u1ea3n ph\u1ea9m\r\n\r\nThi\u1ebft k\u1ebf l\u00f5i k\u00e9p kh\u00f4ng g\u00e2y \u0111au\r\n\r\nDa l\u1ed9n m\u1ec1m m\u1ea1i t\u1ea1o hi\u1ec7u \u1ee9ng \u00e2m thanh vang t\u1ed1t\r\n\r\nM\u00e0u t\u00edm \u0111\u00ednh \u0111\u00e1\r\n\r\nM\u00e0u \u0111\u1ecf \u0111\u00ednh \u0111\u00e1\r\nM\u00f4 t\u1ea3 chi ti\u1ebft c\u00e2y t\u00e9t m\u00f4ng BDSM\r\n\r\n \tS\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00e2y t\u00e9t m\u00f4ng BDSM v\u1edbi 2 m\u00e0u n\u00f3ng b\u1ecfng \u0111\u1ecf v\u00e0 t\u00edm v\u00f4 c\u00f9ng n\u00f3ng b\u1ecfng. Hai m\u00e0u n\u00e0y \u0111\u1ec1u c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng kh\u01a1i d\u1eady ham mu\u1ed1n r\u1ea1o r\u1ef1c.\r\n\r\n\r\n \tChi ti\u1ebft \u0111\u00ednh \u0111\u00e1 v\u00f4 c\u00f9ng m\u1edbi l\u1ea1, kh\u00e1c l\u1ea1 v\u00e0 \u0111\u1ed9c \u0111\u00e1o. Mang t\u1edbi c\u00e1i nh\u00ecn h\u1ea5p d\u1eabn, th\u1eddi trang cho d\u1ee5ng c\u1ee5 b\u1ea1o d\u00e2m bondage.\r\n \tV\u1edbi thi\u1ebft k\u1ebf k\u00e9p cho l\u1edbp v\u1ecf c\u1ee7a c\u00e2y t\u00e9t m\u00f4ng, s\u1ea3n ph\u1ea9m n\u00e0y c\u00f3 th\u1ec3 t\u1ea1o n\u00ean nhi\u1ec1u cung b\u1eadc c\u1ea3m x\u00fac h\u01b0ng ph\u1ea5n kh\u00e1c nhau trong qu\u00e1 tr\u00ecnh s\u1eed d\u1ee5ng. L\u1edbp da l\u1ed9n v\u00f4 c\u00f9ng m\u1ec1m m\u1ea1i khi ch\u1ea1m l\u00ean da nh\u01b0ng l\u1ea1i c\u00f3 kh\u1ea3 n\u0103ng khu\u1ebfch t\u00e1n \u00e2m thanh c\u1ef1c t\u1ed1t. Hi\u1ec7u \u1ee9ng \u00e2m thanh s\u1ebd l\u00e0m cho \u0111\u00f4i b\u1ea1n h\u01b0ng ph\u1ea5n h\u01a1n r\u1ea5t nhi\u1ec1u.\r\n \tL\u00f5i c\u1ee7a s\u1ea3n ph\u1ea9m l\u00e0 m\u1ed9t l\u1edbp v\u1ea3i satin \u00eam v\u00e0 \u0111\u1ec7m cao su. \u0110i\u1ec1u n\u00e0y \u0111\u1ea3m b\u1ea3o cho \u0111\u1ed1i t\u00e1c c\u1ee7a b\u1ea1n kh\u00f4ng h\u1ec1 b\u1ecb \u0111au \u0111\u1edbn m\u00e0 c\u00f2n \u0111\u01b0\u1ee3c k\u00edch th\u00edch v\u00f4 c\u00f9ng.","image":"https:\/\/sextoyuytin.com\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/tet-mong-bdsm.jpg","sku":"SXK31","offers":[{"@type":"Offer","price":"250000","priceValidUntil":"2025-12-31","priceSpecification":{"price":"250000","priceCurrency":"VND","valueAddedTaxIncluded":"false"},"priceCurrency":"VND","availability":"http:\/\/schema.org\/InStock","url":"https:\/\/sextoyuytin.com\/tet-mong-bdsm.html","seller":{"@type":"Organization","name":"SextoyUyTin","url":"https:\/\/sextoyuytin.com"}}]}]}